Eazy

44 teksty – auto­rem jest Eazy.

Ciągle tłukę lus­tra, by pa­sowały do mo­jej twarzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 01:35

- Ciągle na to poz­wa­lasz. Py­tam: dlaczego?
- Wszys­tko dzieje się po coś. Spra­wied­li­wość nie po­lega na równości i dob­ro­ci. Wszechmoc wca­le nie jest ab­so­lut­na, po­nieważ ona też ma gra­nice; niezauważal­ne dla was [...] — czytaj całość

anegdota • 21 października 2017, 19:31

Dwie ręce, dwie no­gi, pa­ra oczu i uszu, a ser­ce na­dal tyl­ko jedno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 00:20

- Obudź się! Ktoś chodzi po korytarzu!
- Śpij, to tyl­ko urojenia. 

myśl • 20 października 2017, 00:17

- Cze­mu ciągle trzy­masz ręce w kie­sze­ni? To jest niekul­tu­ral­ne i lekceważące!
- Wi­docznie mam coś do ukrycia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 00:14

Niezap­rzeczal­ne "kocham cię", mężczyz­na wy­powiada pod­czas sek­su i to nie pod wpływem żad­ne­go impulsu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 października 2017, 23:59

- Kocha­nie, cieszę się, że od ty­lu lat ani ra­zu nie od­wróciłeś się do mnie plecami.
- Wolę czuć Twój od­dech na twarzy, niż na plecach. 

myśl • 18 października 2017, 20:42

Tru­ciz­na - sy­nonim kobiety. 

aforyzm • 18 października 2017, 20:03

Os­tatnio za­pytałem się zna­jome­go, czy wie, dlacze­go ko­biety żyją dłużej, niż mężczyźni? Odpowiedział:
-Wiesz, to chy­ba, dla­tego że nie pra­cują tak ciężko fi­zycznie, mają lep­sze na­wyki, nie są tak zam­knięte w so­bie, chodzą częściej do le­karza, mają do­dat­ko­wy chro­mosom X i le­piej roz­wi­nięte mecha­niz­my nap­raw­cze komórek; są od­porniej­sze na ból. O to chodzi?
-Nie, po­dob­no są one bar­dziej pot­rzeb­ne światu. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 17:51

Ciągle wa­hasz się czy go kochasz? Cóż, naj­wyższa po­ra przes­tać na­zywać to niepew­nością i przyz­nać się, że już na zaw­sze przes­tałaś go kochać. 

myśl • 17 października 2017, 11:03
Eazy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 października 2017, 12:05Eazy sko­men­to­wał tek­st Męźczyzna bez kla­sy gor­szy od [...]

29 października 2017, 01:13Eazy sko­men­to­wał tek­st Męźczyzna bez kla­sy gor­szy od [...]

28 października 2017, 23:26Eazy sko­men­to­wał tek­st Męźczyzna bez kla­sy gor­szy od [...]

28 października 2017, 12:06Eazy sko­men­to­wał tek­st Ciągle tłukę lus­tra, by [...]

28 października 2017, 01:53Formalina sko­men­to­wał tek­st Ciągle tłukę lus­tra, by [...]

28 października 2017, 01:35Eazy do­dał no­wy tek­st Ciągle tłukę lus­tra, by [...]

28 października 2017, 01:32Eazy sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze zna­jomości rodzą się [...]

21 października 2017, 20:22Eazy sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

21 października 2017, 20:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

21 października 2017, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]